Seria wykładów

W 2022 roku przypada 50-lecie Instytutu Lingwistyki Stosowanej.

Okrągłą rocznicę powstania naszego Instytutu chcielibyśmy uczcić serią 10 wykładów wygłoszonych przez największe autorytety naukowe w reprezentowanych przez nas dziedzinach naukowych, a także we wszystkich językach uczonych w naszym Instytucie. Wykłady będą odbywały się w trybie zdalnym, poprzez platformę Zoom i będą tłumaczone symultanicznie na język polski przez studentów naszego Instytutu.

Nadchodzące wykłady / Upcoming talks

to be announced

Wcześniejsze wykłady / Previous talks

Pilar OreroAnthony Pym

Rebranding translation
Rebranding tłumaczenia
28 June / czerwca 2022
Recording / Nagranie
Recording with a Polish translation / Nagranie z polskim tłumaczeniemDaniel Gile

Aspects historiques, sociologiques et techniques de l’évolution de la traductologie de l’interprétation
Historyczne, socjologiczne i techniczne aspekty ewolucji badań nad przekładem ustnym
(Historical, sociological and technical aspects of the evolution of Interpreting Studies)
11 octobre / października / October 2022
Enregistrement / Nagranie / Recording
Recording with a Polish translation / Nagranie z polskim tłumaczeniem (to appear soon)Elisabet Tiselius

Exploring cognitive processes in dialogue interpreting
Badanie procesów poznawczych w tłumaczeniu dialogowym

18 October / października 2022
Recording / Nagranie
Recording with a Polish translation / Nagranie z polskim tłumaczeniem
Recording with a translation in Polish Sign Language / Nagranie z tłumaczeniem na polski język migowyNick Ellis

What she said’: Usage-based approaches to Language Cognition, Translation, and Interpretation
„Tak, jak mówiła”. Oparte na uzusie podejście do poznania językowego, przekładu pisemnego i przekładu ustnego
25 October / października 2022
Recording / Nagranie
Recording with a Polish translation / Nagranie z polskim tłumaczeniemTony McEnery

Discourse, language learning and learner corpora
Dyskurs, przyswajanie języka i korpusy uczniowskie
15 November / listopada 2022
Recording / Nagranie
Recording with a Polish translation / Nagranie z polskim tłumaczeniem